skip to Main Content

algemene-voorwaarden

 • Ervaringsdeskundige
 • Vertrouwelijk en begrijpend
 • Eerlijk en direct
 • Persoonlijk en dichtbij

Algemene voorwaarden

Stutter Buddy

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. ‘Dienst’ (in meervoud: ‘Diensten’): Stottertherapie.
 2. ‘Klant’: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Stutter Buddy.
 3. ‘Aanbod’ (in meervoud: ‘Aanbiedingen’): ieder schriftelijk aanbod aan Klant door Stutter Buddy.
 4. ‘Consument’: iedere natuurlijke persoon die geen vrij beroep of bedrijf uitoefent dan wel een4. natuurlijke persoon die de overeenkomst sluit voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Stutter Buddy en iedere overeenkomst tussen Stutter Buddy en Klant. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Stutter Buddy, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele (andere) algemene of (inkoop)voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Klant.
 5. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod van Stutter Buddy heeft aanvaard.
 2. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in een offerte c.q. factuur opgenomen aanbod is Stutter Buddy daaraan niet gebonden.

Uitvoering

 1. Stutter Buddy voert de overeenkomst uit naar beste kunnen en met inachtneming van de toepasselijke wet- en (beroeps)regelgeving.
 2. Stutter Buddy bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd en door welke medewerker(s).
 3. Stutter Buddy heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een door Stutter Buddy aan te wijzen derde.

Aanbiedingen & offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Stutter Buddy zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Een Aanbod of offerte is maximaal 14 dagen geldig, tenzij daarin een andere termijn is genoemd.
 3. Als Klant het Aanbod of de offerte niet heeft aanvaardt binnen deze aanvaardingstermijn, zal het Aanbod of de offerte vervallen.
 4. Een Aanbod of offerte geldt slechts voor de betreffende overeenkomst, en is niet geldig voor nabestellingen of toekomstige overeenkomsten.

Prijzen

 1. Prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.
 2. Gebruiker is gerechtigd tot verhoging van deze prijzen, bijvoorbeeld in geval van wijziging of aanvulling van de overeenkomst.

Betaling

 1. Betaling door Klant van de aan Stutter Buddy verschuldigde bedragen dient, zonder dat Klant recht heeft op enige aftrek, korting, opschorting of verrekening, te geschieden in ieder geval binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Stutter Buddy.
 2. Als Klant niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Klant van rechtswege in verzuim en is Stutter Buddy gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
 3. Als Klant niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Klant gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Stutter Buddy gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.

Intellectuele eigendom

 1. Het uitvoeren van de overeenkomst door Stutter Buddy houdt niet tevens in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die eventueel bij Stutter Buddy rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de overeenkomst behoren toe aan Stutter Buddy.

Aansprakelijkheid

 1. Stutter Buddy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Stutter Buddy is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid Stutter Buddy bekend was.
 2. Indien het uitvoeren van de overeenkomst door Stutter Buddy leidt tot aansprakelijkheid van Stutter Buddy jegens Klant of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door Stutter Buddy in rekening gebrachte kosten. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 3. Stutter Buddy is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Stutter Buddy wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheden en aanspraken af van Klant en derden die door het gebruik van goederen of uitvoering van werkzaamheden (lichamelijke) schade hebben opgelopen.
 5. Stutter Buddy is niet aansprakelijk wanneer het ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan het niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien Stutter Buddy daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 6. Stutter Buddy is uitsluitend aansprakelijk voor schade die Klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Stutter Buddy.

Toepassing

 1. Op elke overeenkomst tussen Stutter Buddy en Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Stutter Buddy en Klant worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank van het arrondissement waarin Stutter Buddy is gevestigd.
ALS JIJ VLOEIT, VLOEIT HET SPREKEN

leven zónder stotteren

LEER GEHEEL VRIJBLIJVEND JE BUDDY EN DE METHODE KENNEN!

  CONTACT OPNEMEN


  Back To Top